VÅRE TJENESTER

Våre tjenester 1

Kommunalteknisk arbeid (VVA)

Kommunale vegar ,vatn og avløp, tomtar og plassar for kommunaltekniske anlegg

Våre tjenester 2

Totalentreprise Hytte- og Bustadfelt

Komplette felt med veg, vatn, avløp og strøm. Felt kan leverast ferdig asfaltert med fortau, veglys og betongarbeid inkludert.

Våre tjenester 3

Graving og planeringsarbeid

Me utfører alt fra utgraving, sprenging, tilbakefylling, planering, muring, betongarbeid, opparbeiding av gårdsplass og etablering av grøntområder.

Våre tjenester 4

Boring og sprenging

Tilbyr kvalifiserte og dyktige bergsprengarar, bergsprengingsleiarar og effektivt boreutstyr.

Våre tjenester 5

Masseflytting/ transport

Me har maskiner og utstyr til å utføre alt fra masseflytting / transport og masseleveransar.

Våre tjenester 6

Stikningsarbeid

Utfører profilering, oppmåling, innmåling og utstikking av tiltak.

Våre tjenester 7

Muring / Plastring

Me leverer komplette natursteinsmurer og utfører alt av plastring ifbm. molo, elv, damanlegg, dam rehabilitering og skråning.

Våre tjenester 8

Vegbygging

Me utfører alt av veg fra enkel skogsveg til asfalterte og offentlege vegar, både for private, næring og det offentlege.

Våre tjenester 9

ADR sikkerheitsrådgjeving

Tilbyr sikkerheitsrådgivar for verksemder som klassifiserar, pakkar, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annan måte kjem i befatning med transport av farleg gods på veg.